DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Nové právní předpisy BOZP a PO

Vyhláška 27/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 383/2001 o nakládání s odpady

Vyhláška 54/2015 Sb. o technických podmínkách na zdravotní prostředky

Nařízení vlády č. 93/2015Sb.kterým se mění Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. , kterým se stanoví       technické požadavky na tlaková zařízení

Nález Ústavního soudu 99/2015Sb. ve věci zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví – povinné očkování

Vyhláška 132/2015 Sb. sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi SZPI pro účely kontroly.

 • Zákoník práce z. 262/2006 Sb.  novelizován zákonem č. 155/2013 Sb.  v oblasti doby odpočinku mezi směnami při rozvržení pracovní doba a tuto dobu stanovuje nově na 11 hodin.
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích novelizován zákonem č. 101/2013Sb. v oblasti placení nákladů za vyšetření řidičů v pracovněprávním vztahu - nyní je hrazeno zaměstnavatelem. Je to nově zakotveno i v Opatření rektora  č. 262 z 4.11.2013.
 • NV 361/2007 Sb., kterým stanovují některé požadavky k na pracoviště -novelizace NV č. 9/2013 ochranné nápoje, úklid a malování.
 • Zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění- jeho účinnost je odložena až od r. 2015. Jsou problémy v právní oblasti, kdy zákon předpokládá, že komerční pojištění bude přes ČSSZ . Subjekty operující na trhu s pojištěním jsou proti. Odporuje to i logice věci, kdy by za úrazy odpovídala ČSSZ?.
 • Zákon č.47/2013Sb.  – novelizuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách- reaguje na dohody na práce konané mimo pracovní poměr.
 • Zákon 223/2013Sb. - novelizuje zákon 258/2000 Sb. o zdravotní péči – upravuje postup při poranění kontaminovaným předmětem (§75b). Důležité pro pracoviště, kde se pracuje s biologickým materiálem.
 • Vyhláška 104/2012Sb.  ruší vyhlášku 362/2007 Sb. o uznávání nemocí z povolání – je obsaženo v zákoně č. 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách,  § 61.
 • Vyhláška 107/2013Sb.  mění vyhlášku 432/2003 Sb. kategorizace prací – zařazování prací do kategorií- stanovuje  limitní hodnoty biologických činitelů, azbestu atd.
 • Vyhláška 288/2003 Sb., kterou stanovují práce zakázané těhotným ženám a mladistvým. Bude nahrazena v průběhu roku novou vyhláškou, reagující na normy EU v oblasti pojmů a norem limitních ukazatelů.
 • NV 101/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů- bude novelizován § 4 – ohlášení úrazu zdravotní pojišťovně , ( telefonické ohlášení nic neřeší)  a kniha úrazů v elektronické podobě bude doplněna o kolonku – popis úrazového děje.
 • U Vyhrazených technických zařízení ( VTZ), je i nadále stav právní nepřehlednosti     ( platí množství zákonů a vyhlášek, mnohdy zastaralých a odporujících si). Stálý výbor pro legislativu při radě BOZP bude na tuto skutečnost reagovat a je jeho snahou tento stav řešit a  zpřehlednit.  Budu se na Vás obracet se žádostí o připomínkové řízení.
 • NV 1/2008 Sb. o neionizujím  záření (lasery), bude v průběhu roku novelizováno.
 • Vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotní dokumentaci nahrazuje V 385/2006 Sb. Podívejte se na to, co má obsahovat  lékařské posouzení způsobilosti  k výkonu povolání ( nestačí věta, že dotyčný je zdráv). V závěru by mělo být i poučení, že se žadatel může do 10ti  pracovních dnů proti lékařskému posudku odvolat.
 • V průběhu roku 2014 bude novelizováno NV 272/2011 o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zákon 34/2011 Sb., o technických požadavcích na výrobky


NV 114/2011 Sb., kterým se mění NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání


Zákon č. 118/2011 Sb., o krizovém řízení


Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 254/2001 Sb. o vodách


NV č. 170/2011 Sb., kterým se mění NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení


Vyhl. č. 182/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


Zákon č. 185/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce


Vyhl. č. 268/2011 Sb., kterou se mění  vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb


NV č. 272/2011 Sb., o  ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Vyhl. č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích


Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění


Vyhl. č. 317/2011 Sb. kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích


Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ( pracovnělékařská péče)


Vyhl. č. 395/2011 Sb., ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


Zákon č. 470/2011 Sb., o nemocenském pojištění


Základní povinnosti při zajišťování požární ochrany

Nedílnou součástí zajištění BOZP v každé firmě nebo společnosti, OSVČ z toho nevyjímaje, je zajištění požadavků požární ochrany (PO). Ve stručnosti se podívejme na základní povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob (pro zjednodušení dále jen zaměstnavatelé) při zajištění požární ochrany.

Povinnosti nejsou pro každého stejné

Povinnosti zaměstnavatele (právnických a fyzických podnikajících osob, tedy i OSVČ), při zajištění PO se odvíjejí od konkrétní míry požárního nebezpečí na jeho pracovištích. Nejzávažnější míra požárního nebezpečí provozovaných činností je určující pro začlení do jedné ze tří kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Pro příslušnou kategorii je zákonem o požární ochraně stanoven seznam základních povinností pro zajištění podmínek PO na pracovištích zaměstnavatele. Ty rozvádí jednotlivá ustanovení prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Začlenění do kategorie je také důležité pro stanovení potřeby odborného poradce k řešení úkolů PO, kterého si zaměstnavatel musí zajistit. Z něj vyplyne, zda mu k zajištění úkolů požární ochrany postačí pouze ustanovit si z řad svých zaměstnanců preventistu PO, nebo je nutné zajistit si minimálně technika PO či osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance nebo externí službu). Proto prvotní potřebou každého zaměstnavatele pro zajištění PO je stanovení měr požárních nebezpečí jednotlivých provozovaných činností, resp. provedení začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Pokud provozované činnosti svou mírou požárního nebezpečí nespadají ani do jedné z nich, začlení se do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí. To však neznamená, že když se začlenění neprovede, že lze předpokládat, že provozované činnosti spadají do nejnižší kategorie, a že postačí plnit pouze úkoly pro tuto kategorii.

 

TOPlist