DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

    Základními právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(zkráceně BOZP) je nový zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., který stanovuje základní práva a povinnosti BOZP jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele a dále zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Jejich ustanovení rozvádí celá řada prováděcích předpisů – vyhlášek a nařízení vlády. Ani to však nejsou všechny předpisy k zajištění BOZP. Mezi právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP též patří technické normy, hygienické a protiepidemické, požární a dopravní předpisy, předpisy o zacházení s chemickými látkami a chemickými přípravky atd.


V souladu s obsahem § 101 Zákoníku práce (dále je ZP ), zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění. Zaměstnavatel je mj. povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).
  Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu draví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.


  Za plnění úkolů zaměstnavatele  péči o bezpečnost a ochranu zdraví při odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.


  Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je povinen :
a
) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny   tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele
b) spolupracovat při zajištění bezpečného nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti


 Z § 102 ZP vyplývá zaměstnavateli,tes. pro vedoucí zaměstnance, povinnost vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Dále pak vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.
  Nelze-li rizika odstranit vyplývá z citovaného § povinnost rizika vyhodnotit a přijmout patření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. I proto byl tento materiál, vč. uvedených bezpečnostních opatření, zpracován.


  Další základní povinností zaměstnavatele, uvedenou v § 103 ZP a návazně i v dalších §§, je zejména povinnost zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu pře působením rizik, které e týkají jejich práce a pracoviště.


Identifikace nebezpečí, resp. rizik, posuzovaného objektu, subsystému (pracovišť a prací), vyhodnocení závažnosti rizik i bezpečnostní opatření, uvedená v tomto dokumentu, jsou směrována nejen k zaměstnancům, ale i k zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří pracoviště  v současné době užívají.


LEGISLATIVA:

Bezpečnost práce

■   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§ 90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami; §§ 88, 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka; §§ 101, 102 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; § 106 Práva a povinnosti zaměstnance; § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; § 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje; §§ 250, 251 Obecná odpovědnost; §§ 265, 266 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu; §§ 275, 276, 277, 278 Zabezpečení při pracovních úrazech a úrazech z povolání; §§ 281, 282, 284 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; § 301 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečně činnosti


■   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (pro vedoucí pracovníky)

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele; § 224 Pracovní podmínky zaměstnanců; § 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání; § 228 Zaškolení a zaučení; §§ 239, 240, 241, 242 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby; §§ 243, 244, 245, 246, 247 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců; § 300 Množství práce a pracovní tempo; § 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečně činnosti; §§ 347, 349 Výklad některých pojmů; §§ 365 až 393 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání


 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu, hlášení změn a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, postihy za nedodržování předpisů
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., vyhrazená elektrická zařízení
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., stanovení způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

Hygiena práce

 • Vyhláška MZD č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 9 měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška MZD č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění

Právní předpisy, normy ČSN týkající se BOZP a přístup k nim

K právním předpisům patří ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení vlády, vyhlášky. Nařízení vlády a vyhlášky jsou právními předpisy prováděcími, které nemohou, bez podpory zákonem, ukládat povinnosti a zákazy.

Podle § 349 odst. 1 zákoníku práce jsou právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Přístup k aktualizovaným právním předpisům ve Sbírce zákonů ČR funguje jako placená služba. Plná znění předpisů je možné také vyhledat bezplatně na Portálu veřejné správy, kde by měly být předpisy také aktualizovány.

Česká technická norma je podle § 4 z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Větstníku ÚNMZ. Česká technická norma není obecně závazná.

Může se ale závaznou stát, například když na ni odkazuje právní předpis, nebo s ní zaměstnavatel seznámí zaměstnance a stanoví povinnost normu dodržovat nebo v případě, že se na dodržování normy dohodnou dva podnikající subjekty ve smlouvě.

Přístup k normám ČSN zajišťuje ÚNMZ. Zájemcům jsou zpřístupněny všechny české technické normy prostřednictvím systému ČSN online pro firmy s více uživateli nebo pro jednotlivce.

Základní právní předpisy vztahující se k BOZP

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101 – 108)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (pracovnělékařská péče - § 53 a násl.)
 • Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • Vyhl. č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
TOPlist